Profil podnikate¿ov na Slovensku z h¿adiska odvetvia a dopadu na ekonomicky rozvoj Academic Article uri icon

abstract