Podnikanie na Slovensku: vysoká aktivita, nízka udr¿ate¿nos¿ Book uri icon

abstract